Per 25 mei 2018 is deze nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht, waarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen. We spreken hierbij over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat gaat veranderen, wat zijn de feiten en wat betekent dit voor jouw organisatie?

AVG / GDPR VERSUS WBP: WAT VERANDERT ER?

De invoering van de AVG zorgt ervoor dat organisaties die persoonsgegevens verwerken te maken krijgen met meer verplichtingen. Er is overigens wel sprake van een groot overlap tussen de bestaande Wbp en nieuwe AVG wetgeving. Wanneer uw organisatie al conform de Wbp handelt, ben je dus al goed op weg.

RUIMERE DEFINITIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De definitie van persoonsgegevens die we nu al kennen wordt met de AVG scherper gesteld. Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon wordt in de nieuwe wet beschouwd als persoonsgegeven. Onder ‘identificeerbaar natuurlijke persoon’ wordt iemand verstaan die direct of indirect kan worden geïdentificeerd (bijv. aan de hand van een identificatienummer of locatiegegevens). Dit betekent dat wanneer je bijvoorbeeld het gedrag van je websitebezoeker bijhoudt op basis van IP-adres, het IP-adres ook geldt als persoonsgegeven.

MEER NADRUK OP VERANTWOORDELIJKHEID

Een groot verschil zit hem in de zogenoemde ‘accountability’, die expliciet bij de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens komt te liggen. De definitie van beide begrippen luidt als volgt:

 • Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
 • Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

In vergelijking met de Wbp komt hiermee meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wetgeving houden. Je moet dus precies weten en vastleggen wat er met persoonsgegevens binnen jouw organisatie gebeurt: hoelang sla je ze op, voor welke doeleinden en op welke locatie? Daarbij moet je met documenten kunnen aantonen dat je de juiste organisatorische en technische maatregelen hebt genomen om aan de AVG te voldoen. Ook de juistheid van gegevens is van belang: de data die je bewaart moet up-to-date worden gehouden. Uiteraard is dit laatste punt in sommige branches (bijv. de gezondheidszorg) een meer kritiek punt dan andere branches.

TOESTEMMING VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De AVG zorgt ervoor dat mensen meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacy rechten worden hiervoor versterkt en uitgebreid.

Zo zijn de regels met betrekking tot het verkrijgen van toestemming aangescherpt. Als organisatie moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om geldige toestemming van iemand te krijgen voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens:

 • Je moet kunnen bewijzen dat je geldige toestemming hebt gekregen. In het geval van kinderen onder de 16 heb je toestemming nodig van de ouders.
 • De persoon in kwestie moet makkelijk zijn of haar toestemming kunnen geven én weer in kunnen trekken.
 • Transparantie en informeren spelen een belangrijke rol. Je moet helder (in duidelijke en eenvoudige bewoording) en precies aangeven waarvoor iemand zijn/haar toestemming geeft (doel) en wat de gevolgen hiervan zijn. Dit geldt wanneer je de gegevens direct van de betrokkene hebt ontvangen, maar ook wanneer je deze via een andere partij hebt ontvangen, mits de betrokkene al op de hoogte is.

Overigens hoef je geen toestemming te hebben indien je een zogenoemd ‘gerechtvaardigd belang’ hebt om de gegevens te verwerken. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer een overeenkomst is gesloten, op basis waarvan gegevens mogen worden verwerkt.

Daarnaast biedt de AVG een aantal aanvullende rechten:

DOORGEVEN VERWIJDERING GEGEVENS EN DATAPORTABILITEIT

De Wbp bood mensen al het recht om een organisatie te verzoeken hun persoonsgegevens te verwijderen. De AVG voegt hieraan het recht toe om te eisen dat de organisatie deze verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens via het bedrijf hebben ontvangen.

Ook het recht op dataportabiliteit is nieuw. Dit houdt in dat men (onder bepaalde voorwaarden) het recht heeft om van een organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Een interessante toevoeging, want wanneer iemand naar een andere leverancier (bijvoorbeeld bank of telecomprovider) wil overstappen, kan deze persoon zijn of haar gegevens bij de oude leverancier opvragen en makkelijk doorgeven aan de nieuwe.

DE AVG EN (E-MAIL)MARKETING

In tegenstelling tot wat veel mensen denken brengt de AVG niet veel veranderingen voor e-mailmarketing met zich mee. Het regelen van toestemming voor het verzenden van commerciële en charitatieve e-mail (opt-in) wordt nog steeds geregeld in de Telecommunicatiewet.

Wat wel verandert door de AVG is de manier waarop toestemming gevraagd moet worden:

 • Je moet specifiek aangeven welke informatie in welke frequentie gestuurd gaat worden.
 • Toestemming moet expliciet gegeven (en ingetrokken kunnen) worden (dus geen vooraangevinkte vakjes of verwijzing in de algemene voorwaarden).
 • Je moet kunnen aantonen dat de toestemming op een juiste manier is verkregen.

Naast de AVG is de Europese Commissie (EC) bezig met het wetsvoorstel voor een nieuwe ePrivacy Verordening. Deze verordening regelt (onder andere) de inzet van e-mail, cookies en telemarketing.

WAT DIEN JE ALS ORGANISATIE TE DOEN?

Het niet naleven van de AVG kan je organisatie een boete opleveren die kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van je omzet. Het is daarom verstandig om te onderzoeken of je huidige processen, diensten en producten al voldoen aan de AVG of dat aanpassingen nodig zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen uitgewerkt die je als organisatie nu kunt nemen om straks klaar te zijn voor de AVG / GDPR.

SAMENGEVAT VOOR U ALS CRM GEBRUIKER:

Wat betekent die nieuwe wet samengevat?

Het betekent dat je moet kunnen aantonen dat jij als organisatie goed omgaat met klantdata. Dat jij je dus aan de wet houdt. Op papier moet staan hoe je dat doet. Je zult bijvoorbeeld heel goed moeten nadenken over welke klantgegevens je gaat opslaan. Of je daar wel/geen toestemming voor nodig hebt. En hoe je die gegevens opslaat. Want met de GDPR moet je kunnen verantwoorden waarom je iets opslaat en dat je dat veilig doet.

En dat is natuurlijk niets nieuws als je je al met relatiebeheer bezighoudt

Als je werkt met een relatiebeheersysteem, heb je al nagedacht over welke gegevens van klanten je vastlegt. Wat heb je nodig om je werk te kunnen doen? Welke informatie gebruik je om je klant van dienst te kunnen zijn? De gegevens die je nodig hebt om je klant goed te kunnen helpen, mag je ook onder de nieuwe wet nog steeds opslaan. Zolang je daarmee maar niet de persoonlijks levenssfeer van je klant kan aantasten.

Geen paniek dus?

In eerste instantie lijkt het alsof je met deze nieuwe wet nauwelijks nog je sales en marketing activiteiten kunt doen. En dat je overal toestemming voor moet vragen. Maar gelukkig is niets minder waar. De wet zegt namelijk dat je best gegevens mag verwerken die nodig zijn voor het goed functioneren van je bedrijf. Je moet alleen een gerechtvaardigd belang, oftewel een goede reden, hebben om die gegevens op te slaan. Als je ook op papier kunt aantonen dat dat het geval is, zou er niets aan de hand moeten zijn.

Lees je in en neem actie!

Verdiep je in de GDPR. Zorg dat je zo goed mogelijk op de hoogte bent. Neem even contact op met je juridisch adviseur. En dat je in ieder geval alvast nadenkt over welke gegevens je vastlegt, waarom en hoe. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens vind u veel nuttige tips en een AVG 10-stappenplan: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg

HOE WORDT GDPR DOOR MICROSOFT / OFFICE 365 ondersteund?

Zie bijgaande YouTube film voor alle acties die Microsoft heeft ondernomen en mogelijkheden binnen Office365: https://youtu.be/Y0K8CEfcn7o

HOE ZIT HET MET DE VERWERKERSOVEREENKOMST?

Microsoft is vanuit het oogpunt van de hostende partij de verwerker. Voor de Online diensten heeft Microsoft de MicrosoftOnlineServicesTerms uitgebracht welke op de site van Microsoft kan worden gedownload:

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx

De huidige versie kunt u ook direct downloaden via bijgaande link: MicrosoftOnlineServicesTerms(Dutch)(May2018)(CR)

PRAKTISCHE ACTIES BINNEN CRM:

U bent natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de invoer van een goed GDPR beleid doch dit kan ondersteund worden door een aantal praktische acties binnen CRM:

 • Maak een GDPR/AVG tabblad bij de contactpersoon met voor jullie organisatie relevante vast te leggen gegevens (b.v. wie heeft de contactpersoon toegevoegd, wanneer is deze vastgelegd, de reden van vastlegging in CRM, de wijze van akkoord voor gebruik van de gegevens)
 • verwijderen van overbodige privé gegevens, in het verleden zijn vaak privé NAW en verdere privé gegevens vastgelegd welke veelal niet meer gebruikt worden
 • het nut en het aangename wordt bereikt door het verwijderen van contactpersonen waar nog nooit contact mee is geweest

Indien u ondersteuning nodig heeft voor deze praktische acties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel: bij het begin. CRM heeft veel voordelen voor bedrijven op het gebied van verkoopkansen, klantenservice en marketing. Soms lopen bedrijven dan ook iets te hard van stapel en willen zij CRM in het beginstadium voor te veel doeleinden gaan gebruiken. Maar zo werkt het niet volgens ons…

Bij het begin beginnen

Deze week stuitte ik op een mooie slogan die perfect aansluit bij onze gedachten over Microsoft CRM: Think big, act small, learn fast, scale quickly. Deze woorden omschrijven precies hoe wij samen met onze klanten aan een Microsoft CRM implementatie beginnen. Ik zal het hele proces even kort doorlopen:

 • Think big. Waar wilt u naar toe met Microsoft CRM? Dit is een van de belangrijkste vragen. U moet hier daarom goed over nadenken, zodat u duidelijk voor ogen hebt naar welk niveau CRM uw bedrijf moet gaan tillen.
 • Act small. Na de fase waarin u breed nadenkt, is het de kunst om stap voor stap te werk te gaan en niet meteen met alle doelstellingen aan de slag te gaan. Projecten die van begin af aan groots worden aangepakt, zijn volgens ons gedoemd om te mislukken.
 • Learn fast. Naarmate u meer met Microsoft CRM bezig bent, merkt u dat u steeds beter leert hoe het systeem in elkaar zit en hoe u hier goed mee overweg kunt gaan.
 • Scale quicly. Op het moment dat u het systeem helemaal onder de knie hebt en het systeem haar eerste vruchten afwerpt, is het zaak om op te schalen. Pas nu gaat u daadwerkelijk iets doen met de overige doelstellingen uit de “think-big-fase”.

Stippel uw eigen pad uit

Niet ieder bedrijf wil hetzelfde bereiken met CRM, maar er is altijd sprake van één overeenkomst: iedereen wil dat Microsoft CRM bijdraagt aan het behalen van succesvolle resultaten, ongeacht of dit betrekking heeft op het verbeteren van de verkoopkansen, klantenservice, marketing of iets anders. Om deze reden is het van belang dat ieder bedrijf voor zichzelf bepaalt waar de prioriteiten liggen en wat de eerste stap wordt in het implementatieproces. Vaak raden wij klanten aan om te starten met het relatiebeheer. Wanneer u structuur hebt aangebracht in uw contactpersonen kunt u zich vanuit daar op andere doelen richten.

CRM implementatie

Meer weten?

Meer weten over onze visie op de implementatie van Microsoft CRM? Of heeft u een algemene vraag? Neem gerust contact met ons op: +31 345 58 70 50.

Wat is Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM is een eenvoudig CRM systeem dat zowel voor grote als kleine bedrijven geschikt is. Het systeem is gericht op het binnenhalen en behouden van klanten door een bedrijf inzicht te geven in alle klantrelaties. Dit heeft tevens een positief effect op de  productiviteit en efficiëntie binnen een bedrijf. Microsoft Dynamics CRM is zoals de naam al zegt onderdeel van Microsoft. Dit CRM systeem biedt u daarom de mogelijkheid om met vertrouwde, gebruiksvriendelijke tools zoals Outlook en Office 365 te werken. Dit maakt CRM Dynamics een simpel en toegankelijk systeem.

Wat zijn de voordelen van Microsoft Dynamics CRM?

Microsoft Dynamics CRM biedt grofweg drie voordelen voor uw bedrijf:

 1. Managen van verkoopkansen. Het systeem geeft iedereen in uw organisatie toegang tot de juiste informatie, waardoor buitengewone klantervaringen ontstaan. Zo kunnen klantgegevens eenvoudig bekeken worden, kunt u met slechts enkele klikken via CRM en Office 365 persoonlijk contact maken met uw klanten, en kunt u de combinatie van Outlook en Dynamics CRM gebruiken om klanten op te sporen, te e-mailen en afspraken te plannen.
 2. Mobiele productiviteit. Het systeem laat uw verkoop- en serviceteams optimaal presteren vanaf vrijwel elke locatie en op ieder gewenst apparaat. Daarnaast hebben medewerkers altijd de juiste klantinformatie bij de hand dankzij Microsoft Dynamics CRM.
 3. Zakelijke inzichten. U kunt gebruikmaken van live dashboards en interactieve rapporten die grafisch weergeven hoe uw bedrijf draait. Probleemgebieden kunnen hierdoor sneller ontdekt en opgelost worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om werkzaamheden sneller bij te sturen en te optimaliseren, zodat omzetdoelstellingen worden behaald. Op deze manier krijgt u beter zicht op uw bedrijf waardoor u beter onderbouwde beslissingen neemt die resulteren in bedrijfsgroei.
Microsoft Dynamics CRM

Meer weten?

Wilt u meer weten over Microsoft Dynamics CRM en de mogelijkheden die het systeem kan bieden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op: +31 345 58 70 50.

Microsoft Dynamics CRM timmert continu aan de weg om bedrijven duidelijk inzicht te geven in al hun klantrelaties en zo de productiviteit en efficiëntie binnen het bedrijf te vergroten. Om bedrijven meer te kunnen bieden, komt Microsoft in juni met een grote update waardoor Microsoft Dynamics CRM er een nieuwe functionaliteit bijkrijgt: projectmanagement.

Van drie naar vier dimensies

Microsoft Dynamics CRM wordt grofweg voor drie zaken gebruikt: het managen van verkoopkansen, het verbeteren van de klantenservice en marketingautomatisering. Wat tot op heden nog ontbreekt, is de aanwezigheid van een projectmanagementfunctie. Veel bedrijven gebruiken hier andere tools voor, maar vanaf juni is dit niet meer nodig, omdat deze vierde dimensie dan volledig geïntegreerd wordt binnen Microsoft Dynamics CRM. Voor bedrijven betekent dit dat losse projectmanagementpakketten niet meer nodig zijn en dat zij kunnen kiezen voor één CRM systeem waar alles in zit; ideaal!

Wat houdt de functionaliteit projectmanagement in?

De nieuwe functionaliteit geeft inzicht in (lopende) projecten en alles wat daarbij komt kijken: de uren die eraan besteed worden, de totale tijdsindicatie, het inplannen van medewerkers op een project, facturering, etc. Het doel van deze functie is om bedrijven inzicht te geven in de tijd en het geld dat aan een project besteed wordt om zo steeds efficiënter te werk te gaan. Om u een beter beeld te geven, hebben we de zes belangrijkste functies op een rijtje gezet.

De projectmanagementfunctie:

 • helpt u de hoeveelheid werk in te schatten en een juist contract op te stellen;
 • geeft u inzicht in de duur van een project;
 • stelt u in staat om de juiste medewerkers aan de juiste projecten toe te wijzen;
 • houdt de de uren en voortgang van projectleden bij;
 • houdt alle financiën bij en helpt u zodoende met de uiteindelijke facturering;
 • helpt u door al het bovenstaande met het behalen van succesvolle resultaten.

Meer weten?

Meer weten over deze projectmanagementfunctie? Kijk dan dit interessante filmpje waarin de werking nogmaals wordt uitgelegd. Natuurlijk kunt u ook altijd contact met ons opnemen als u meer informatie wilt of als u een vraag heeft over de update in het algemeen: +31 345 58 70 50.

Wat is de CRM Wizard?

De CRM Wizard is een middel waarmee wij organisaties binnen één dag kunnen voorzien van een op maat gemaakte Microsoft Dynamics CRM omgeving. De Wizard bestaat uit een zestal stappen waarin men aangeeft welke functionaliteiten en doelstellingen van belang zijn, hoe het CRM systeem moet worden ingedeeld en welke informatie weergegeven moet worden op het dashboard. Na het invullen van de Wizard beschikt u binnen 24 uur over een kant-en-klare CRM omgeving die geheel op basis van uw wensen is ingericht.

Wat zijn de voordelen van de CRM Wizard?

 • Snelheid. Dankzij deze methode kunt u binnen één dag aan de slag met Microsoft CRM Dynamics. Een snellere manier bestaat niet.
 • Eenvoud. U doorloopt een eenvoudig stappenplan dat als input dient voor de CRM omgeving. De CRM omgeving wordt geheel afgestemd op uw eisen en wensen.
 • Gratis. U heeft de mogelijkheid om 30 dagen gratis gebruik te maken van een Microsoft CRM. Hierdoor kunt u beoordelen of Microsoft CRM geschikt is voor uw organisatie. Indien u door wilt gaan met Microsoft CRM Dynamics gaat u afhankelijk van het aantal gebruikers een vast bedrag per maand betalen.
Voordelen CRM Wizard

Voordelen voor het midden- en kleinbedrijf

Door het midden- en kleinbedrijf wordt vaak gedacht dat een CRM systeem voor hen niet relevant is. Onder andere om deze reden zijn zij meestal niet bereid om hierin te investeren. Zonde, want ook voor de kleinere bedrijven is een CRM systeem wel degelijk van toegevoegde waarde. Door het ontwikkelen van de CRM Wizard kunnen MKB’ers nu Microsoft CRM Dynamics ervaren zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Zo kunnen ze kennismaken met het systeem en met eigen ogen zien wat het hen op kan leveren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het invullen van de CRM Wizard en de verdere procedure? Of heeft u een andere vraag? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op: +31 345 58 70 50.

Lancering CRM Wizard

Onlangs is de CRM Wizard live gegaan: een middel waarmee wij organisaties binnen één dag kunnen voorzien van een op maat gemaakte Microsoft Dynamics CRM omgeving. De Wizard bestaat uit een zestal stappen waarin men aangeeft welke functionaliteiten en doelstellingen van belang zijn, hoe het CRM systeem moet worden ingedeeld en welke informatie weergegeven moet worden op het dashboard. Na het invullen van de Wizard gaan wij hiermee aan de slag en beschikt de betreffende organisatie vervolgens binnen 24 uur over een kant-en-klare CRM omgeving die geheel op basis van hun wensen is ingericht.

De voordelen

Het grootste voordeel van de CRM Wizard is dat organisaties kennis kunnen maken met Microsoft CRM Dynamics, zonder dat zij hiervoor hoeven te betalen of ergens aan vast zitten. Het stappenplan is daarnaast erg toegankelijk en eenvoudig te doorlopen. Men geeft precies aan welke wensen men heeft, waardoor wij hier snel overzicht van krijgen en daardoor binnen 24 uur een compleet ingericht CRM systeem kunnen garanderen.

Voordelen CRM Wizard

Midden- en kleinbedrijf

Met de CRM Wizard focussen we ons op het midden- en kleinbedrijf. Kleinere bedrijven denken namelijk vaak dat een CRM systeem voor hen niet relevant is. Onder andere om deze reden zijn zij meestal niet bereid om hierin te investeren. Zonde, want ook voor deze bedrijven is een CRM systeem een ware toevoeging. Door het ontwikkelen van de CRM Wizard kunnen MKB’ers nu Microsoft CRM Dynamics ervaren zonder dat zij daarvoor hoeven te betalen. Zo kunnen ze kennismaken met het systeem en met eigen ogen zien wat het hen op kan leveren.

CRM Wizard iets voor uw bedrijf?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de voordelen die de CRM Wizard uw bedrijf kan bieden? Neem dan gerust contact met ons op: +31 345 58 70 50 of doorloop de Wizard zelf.

CRM staat voor Customer Relationship Management. Dit houdt in dat CRM een systeem is voor het overzichtelijk beheren van klantgegevens. Hierbij kunt u denken aan algemene gegevens van klanten, maar ook aan contactmomenten, waarover het contact is gegaan, of er een actie uit is voortgekomen, etc. Eigenlijk gaat het om alles wat er nodig is om een klant efficiënt van dienst te kunnen zijn en hierdoor de verkoopkansen te vergroten.

Het maximale eruit halen

We hebben het allemaal druk, een herkenbaar thema binnen de meeste bedrijven. Om deze reden proberen we het maximale uit de beperkte tijd en middelen te halen. We stellen onszelf daarom geregeld vragen als “Richten we ons op de juiste verkoopkansen?”, “Ken ik mijn klanten beter dan de concurrentie hen kent?”, “Wie zijn onze meest rendabele klanten?” en “Hoe kan mijn salesteam beter werken onderweg?”. Het is voor veel bedrijven tegenwoordig een grote uitdaging om binnen de kostbare tijd alle bedrijfskansen zoveel mogelijk te benutten. Salesteams moeten weten of ze zich richten op de juiste verkoopkansen met het meeste potentieel. Ze moeten weten of ze hun salespijplijn effectief beheren en of iedereen binnen het team de juiste tools heeft om zijn werk te doen, of dat nu onderweg of op kantoor is. Het beheer van verkoopkansen is daarom voor moderne organisaties erg belangrijk. Bedrijven willen minder complexiteit, zodat kansen maximaal kunnen worden verzilverd. Ze willen een professionele klantenservice bieden en groeien als bedrijf. CRM is hier het juiste hulpmiddel voor.

CRM systeem

CRM voor uw bedrijf

Vaak wordt er gedacht dat CRM erg ingewikkeld is en dat het juist alleen voor grote bedrijven een toegevoegde waarde is. Het tegendeel is echter waar: CRM hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn en biedt zowel voor kleine als grote bedrijven vele voordelen. Hieronder sommen we er enkele voor u op:

 • CRM verbetert de kwaliteit van de sales forecast;
 • Het verbetert de samenwerking en klantinzicht;
 • Dankzij CRM kan er snel op nieuwe leads gereageerd worden;
 • Er wordt gebouwd aan lange termijn relaties;
 • De relatie met de klant verbetert;
 • U krijgt beter inzicht waardoor er weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over CRM en de mogelijkheden die het systeem kan bieden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op: +31 345 58 70 50.